Hakkımızda

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda eğitim faaliyetlerinin tümünü gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Üniversitenin akademik ve idari insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapan bu birim, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları yapma, planlama, yönlendirme, koordine etme ve denetleme uygulamalarında bulunur.

Üniversitedeki akademik ve idari personelin ataması, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapar.

İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenler,  uygular aynı zamanda personel rejimi ile norm kadro çalışmaları, personel bütçesi ve personel dağılımı konularında yıllık ve daha uzun vadeli projeler üretir.

Kurum içindeki mevcut kaynakların ve işgücünün kurumun amaç ve ilkeleri doğrultusunda en uygun ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.